Apeldalen 0: att skapa kampanjen

En stor del av sommarlovet har gått till att arbeta med Den yttersta domen: att uppdatera, fundera, revidera, klargöra och lägga till. Sedan midsommar har jag hunnit gå igenom kapitlen kring att skapa kampanj ordentligt och uppdatera dem. I skrivande stund är det bara kvar arbete med ett kapitel, innan ett första utkast av hela regelboken är klar.

Att omarbeta regler är meninglöst utan speltest. Under sensommar/höst kommer vi att spela en kampanj för att testa kampanjreglerna i dess nuvarande form. Jag spelleder tre spelare. I torsdags träffades vi för att skapa en kampanj

Bakgrund: Apokryfa och de Sex profeternas kyrka

Vår berättelse utspelar sig på Apokryfa, en O’Neill-cylinder i omlopp kring den jovianska månen Europa. Denna station huserar 3,6 miljoner själar och är de Sex profternas kyrkas högborg. Denna kyrkostat utgörs av arkologierna kring Jupiter och hela samhället är organiserat genom dess församlingar. Du är inte medborgare, utan medlem av en församling, vilken ordnar mat, husrum, äktenskap, rättvisa, vård och arbete åt dig. Denna församling får sina privilegier tilldelade sig av den kardinal eller ayatollah som de är svurna till, vilken i sin tur är svuren till en storayatollah; och så vidare ända upp till de sex Matriarkerna.

Kyrkan baserar sig på profeten Balians läror: den erkänner som de sex profeterna Noak, Zoroaster, Gautama Buddha, Jesus ben-Yusuf, Muhammed och Balian. En balianist, i kyrkans ögon, är den som erkänner 1) de sex profeterna, 2) Balians nollte budord, vilket fördomer tänkande maskiner och genmodifikation, samt 3) kapakmöglet som ett sakrament och de visioner som det frambringar som heliga. Matriarkernas råd exkommunicerar ytterst sällan sekter, men ignorerar också konflikterna och inkvisitionerna som sekterna riktar mot varandra.

Den konflikt inom kyrkan som skär igenom vår kampanj är den mellan Matriarkernas råd, som är kyrkans religiösa ledarskap valda av församlingarna, och Kurian, som är kyrkostatens civiladministration vars uppdrag är att verkställa Matriarkernas beslut och möjliggöra församlingarnas överlevnad. Denna splittring handlar främst om det nollte budordet: Matriarkerna befallt att högsta prioritet ska vara import av kapak från Jorden; Kurian är emellertid motståndare till det nollte budordet, då de fruktar att förbudet mot tänkande maskiner och genmodifikation kommer att leda till att arkologierna kollapsar och hungersnöd.

1. Den Kapakätna i Apeldalen

Spelarna valde vilken av de fem oroshärdarna på Apokryfa vi skulle spela om (se det här inlägget för exempel): Den Kapakätna i Apeldalen. Denna uppenbarelse var en gång en människa, men den har nu blivit övervuxen av kapaken och tagit över ett halvdussin kroppar. Det är första gången som levande kapak har påträffats utanför Jorden och det talas om att en ny zon är på väg att växa fram. Sedan tre månader har Kurians styrkor belägrat Apeldalen, med sin bas i den närliggande bosättningen Nya Galileen. De önskar avlägsna den Kapakätna innan denne orsakar Apokryfas kollaps. Redan är kommunikationerna störda i hela stationen. De hängivna ser Apokryfa som ett pris värt att betala. Matriarkerna har ännu inte uttalat sig om den Kapakätna.

Detta Apokryfa är byggt i lager och våra bosättningar består till majoriteten av korridorer och rum staplade på varandra. Det brukade vara så att man behövde klättra ganska högt upp innan man kom till den öppna luften, men sedan striderna finns nu exploderade och igenrasade korridorer, vari man nu kan se solen och blicka ut över de väldiga bosättningarna.

Inuti Apeldalen finns ungefär 15 000 personer, trogna den Kapakätna. Fronten som försvarar Apeldalen består av fyra väpnade ordnar, med en kärnstyrka på ~300 soldater. På grund av problemen att strida i denna labyrintiska arkitektur kan dock dessa förhållandevis få trupper tills vidare hålla Kurians övermakt stången.

Befolkningen i Nya Galileen är i grund positiva till den Kapakätna och missnöjda med Kurians närvaro i deras bosättning. De samarbetar inte med Kurians styrkor och bidrar aktivt till att smuggla in förnödenheter och pilgrimer till Apeldalen.

2. Rollpersoner

Berättelsen kommer att till en början huvudsakligen utspela sig i Nya Galileen, utanför Apeldalen. Rollpersonernas Vägar ger deras bakgrund och deras Sanningar är de övertygelser och personlighetsdrag som deras berättelse kommer att handla om. Vad Sanningarna exakt kommer att innebära kommer vi att spela oss fram till under de första spelmötena. För att knyta samman rollpersonerna har de alla en Sanning som beskriver deras syn på den Kapakätna. Våra tre rollpersoner är:

Roshan al-Mahdi

Vägar: Zonkibbutznik, Härdad veteran, Förman

Sanningar: Kapakdrömmare, Vill rädda Baraka, Rädd för den Kapakätna, Individualist,

Ursprungligen uppvuxen i Jerusalemzonen, men har sedan två år tillbaka migrerat till Apokryfa. Där blev hon välkomnad av församlingen i Nya Galileen, då hon är kapakdrömmare. Nu arbetar hon åt Kurian, med att hjälpa dem med allt de behöver för att fungera, då hon fruktar den Kapakätna; hon vet vad det innebär att vara del av en Zon. Hon är nära att bli utesluten ur stadens församling, den Gråtande ghulens asfåglar, men då hon är älskare med kardinal Mattitayos är hon säker för stunden.

Adilett Nadir

Vägar: Sheriff, Obefläckad, Missionär.

Sanningar: Missionär, Ser Roshan som ett hot, Apostel, Rättsskipare.

Få personer har träffat den Kapakätna i person; färre har blivit märkta som dess apostel. Adilett är en av dessa få. När belägringen uppstod och vägarna in stängdes blev Adilett kvar på utsidan. Nu arbetar denna missionär för att omvända befolkningen i Nya Galileen, smuggla in personer till Apeldalen och ge rättvisa till dem som söker det.

Baraka Straten

Vägar: Rådsledamot, Skrovklättrare, Zonflykting.

Sanningar: Församlingens tjänare, TJänare till Adilett, Kapakdyrkare, Maskindyrkare

Idealism är en öm och vacker sak. Baraka är dess levande uttryck. Han är uppvuxen i Apeldalen, men flydde den då den Kapakätna främträdde och är nu rådsrepresentant för den Gråtande ghulens asfågel. Nu är han dock intagen av den Kapakätna och ser denne som den sjunde profeten. Som skrovklättrare är han djupt insyltad i smugglingen till Apeldalen och hjälper Adilett med denna. Som skrovklättrare ser han dock värdet av att bevara maskiner är i princip motståndare till det nollte budordet. Samtidigt tjänar han lydigt sin församling, som stödjer det nollte budordet och i alla fall inte officiellt stödjer den Kapakätna.

Baraka är sliten mellan lojaliteter och förväntningar och hans berättelse kommer nog att innebära ett smärtsamt uppvaknande.

3. Frågor

De frågor som vi har nu har skrivit att vi är intresserade av att besvara är:

  1. Hur kommer blockaden att brytas?
  2. Vad händer med den Kapakätna?
  3. Hur skipar Adilett rättvisa?
  4. Vad kommer Nya Galileen att tolerera från Kurian?
  5. Hur går smugglingen till?
  6. Hur kommer staden att förändras?
  7. Vem är kardinalen?

Några är mer allmänna och kommer inte besvaras förrän i tredje akten, medan andra handlar om detaljer som vi kan hinna beta av under det första spelmötet.

Nästa fredag spelar vi det första spelmötet. Berättelsen kommer att inledas med en Gnista, vilken vi har slumpat fram: Någon tar lagen i egna händer. Exakt vad som har skett och vilken startsituation vi skapar ifrån detta tar vi reda på nästa gång. Då börjar vår berättelse.

Lämna ett svar